CELE I ZADANIA PTIN

Głównym zadaniem PTIN jest: "upowszechnienie w społeczeństwie przeświadczenia o wysoce ważnej roli i znaczeniu informacji naukowej i technicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym i postępie naukowo-technicznym oraz konieczności ich wykorzystania w działaniach twórczych i decyzyjnych" - zgodnie z zapisem ujętym w statucie PTIN. Zapis ten można uznać za posłanie Stowarzyszenia, wyrażające jego służebną rolę wobec procesu kształtowania naszej przyszłości naukowej i technicznej. Upowszechnienie w społeczeństwie przeświadczenia o roli INT, to głównie proces doskonalenia organizacji funkcjonowania informacji naukowej w kraju oraz proces szerokiej edukacji informacyjnej społeczeństwa - w przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

Główne cele Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej to:

 • działanie na rzecz kształtowania niezbędnych warunków dla rozwoju teorii i doskonalenia organizacyjnych i metodycznych aspektów działalności informacyjnej w obszarze nauki, kultury i gospodarki.
 • dążenie do zintegrowania środowiska twórców i użytkowników informacji,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów środowiska,
 • upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu informacji dla postępu naukowo-technicznego i społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Wymienione powyżej cele Towarzystwo będzie realizować poprzez działanie, na zasadach partnerstwa, ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami szczebla centralnego i terenowego, w realizacji zadań dotyczących:

 • prowadzenia badań w zakresie teorii i rozwoju informacji naukowej
 • podnoszenia efektywności i sprawności organizacyjnej placówek i funkcjonowania systemów informacyjnych
 • prac legislacyjnych i badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie informacji naukowej
 • działalności szkoleniowej pracowników i użytkowników informacji oraz prac związanych z kształceniem kadr informacyjnych w systemie edukacji narodowej
 • promocji działalności informacyjnej i popularyzacji osiągnięć z dziedziny informacji naukowej i technicznej
 • rozwoju działalności wydawniczej w zakresie problemów i zagadnień związanych z informacją naukową i techniczną oraz
 • współdziałania i wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi przy rozwiązaniu problemów związanych z informacją naukową.

Ponadto Towarzystwo zgłaszać będzie odpowiednim uczelniom i szkołom wyższym propozycje z zakresu tematyki informacyjnej, które powinny być uwzględnione w programach nauczania i kształcenia kadry dla potrzeb informacji naukowej.

W planach pracy Towarzystwa uwzględnia się organizowanie lub współorganizowanie spotkań środowiskowych, poświęconych informacji naukowej i technicznej (ocenie stanu aktualnego i perspektywom rozwoju).

Zakłada się współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi, działającymi w obszarze informacji naukowej i technicznej, lub w obszarach pokrewnych, takimi jak: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne i inne.

Przewiduje się współpracę z organizacjami międzynarodowymi i stowarzyszeniami związanymi z szeroko pojętą działalnością informacyjną. Towarzystwo zgłosiło akces do Międzynarodowej Federacji Banków Terminologicznych i będąc członkiem założycielem tej Federacji będzie upowszechniać w kraju terminologię stosowaną w świecie z zakresu nauki, techniki i gospodarki. Przewiduje się współpracę lub przystąpienie do International Council for Scientific and Technical Information - ICSTI jako organizacji o bardzo zbliżonych celach działania, a także udział PTIN w pracach Lique des bibliotheques europe'ennes de rescherche - organizacji zajmującej się problemami bibliotek naukowych, ściśle związanych z informacją naukową.

Opracowuje się program szkoleń dla pracowników i użytkowników informacji, mający na celu dokształcanie ich w zakresie nowoczesnych technik i technologii informacyjnych oraz dostępnych zasobów informacyjnych.

Rozpoczęte są prace zmierzające do inwentaryzacji, obrazującej aktualny stan informacji w Polskiej Akademii Nauk, przemyśle, wyższych uczelniach oraz innych resortach.

Przygotowywanie i przedstawianie wniosków instytucjom, odpowiedzialnym za kształtowanie warunków rozwoju informacji naukowej i technicznej w kraju, które powinny:

 • wynikać z badań naukowych, analiz i studiów porównawczych z zakresu teorii i praktyki informacji;
 • zawierać propozycje tworzenia krajowych banków i baz danych według standardów międzynarodowych, celem ułatwienia wymiany;
 • zawierać propozycje adaptacji dostępnego oprogramowania dla potrzeb informacyjnych;
 • obejmować analizę potrzeb użytkowników z zakresu świadczonych przez ośrodki INT usług informacyjnych;
 • zawierać propozycje źródeł i zasad finansowania informacyjno-bibliotecznej działalności placówek;
 • zawierać propozycje tworzenia mechanizmów ekonomiczno-organizacyjnych sprzyjających sponsorowaniu działalności informacyjnej.


Koniec strony