GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ
W LATACH 2002 - 2005

 

 

(IV kadencja)

 

v     Inicjowanie dyskusji na temat rozwoju przyjaznego społeczeństwa informacyjnego w Europie; współpraca z akademickimi ośrodkami kształcenia bibliotekarzy i specjalistów  z zakresu informacji naukowej i ICT.

v     Prezentowanie na łamach kwartalnika PTIN -  „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” problematyki rozwoju i zastosowań technologii informacyjno - komunikacyjnych  w kontekście pracy w społeczeństwie informacyjnym (przekształcenia organizacji przedsiębiorstw w kierunku  „zdecentralizowanych i zorientowanych sieciowo organizacji o bardziej skomplikowanych zadaniach”), zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym,  wykorzystywania SI do umocnienia spójności społecznej .

v     Współpraca  z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami z zakresu informacji naukowej i dziedzin pokrewnych , m.in. Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Polskim Towarzystwem Bibliologicznym, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT-FSNT i in.

Wpływanie na rozwój informacji naukowej, technicznej poprzez uczestniczenie członków PTIN w zespołach opiniujących przedsięwzięcia w zakresie informacji naukowej na szczeblu ministerialnym .   Przedstawiciel PTIN uczestniczy w Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego, multidyscyplinarnym ciele doradczym Rady Ministrów, powołanym w 2000 r. przez Ministra Nauki – Przewodniczącego  Komitetu Badań Naukowych,  którego zadaniem jest m.in. opiniowanie strategii przygotowywanych w ramach realizacji Celów i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także inicjowanie nowych zadań w      zakresie społeczeństwa  informacyjnego.  W trakcie spotkania Forum zaprezentowano plan działań eEuropa+  Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego w Europie, w którym wyróżniono cele szczegółowe

-         przyspieszenie tworzenia podstaw SI,

-         tańszy, szybszy i bezpieczny Internet,

-         inwestowanie w ludzi i umiejętności (praca w gospodarce opartej na informacji),

-         stymulowanie korzystania z Internetu.

W tym kontekście trzeba widzieć dokument ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006. Plan koncentruje się na przedsięwzięciach następujących:

-         przygotowanie odpowiednich ram ekonomicznych, prawnych, administracyjnych w celu  zagwarantowania powszechnego dostępu do informacji,

-         zapewnienie zainteresowanym podmiotom korzystania z istniejących i przyszłych możliwości zastosowania teleinformatyki,

-         opracowanie nowych rozwiązań, tak w sferze techniki, jak i organizacji pracy,

-         rozwój infrastruktury teleinformatycznej ( powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczny Internet; alternatywne formy dostępu do sieci; ogólnodostępne centra),

-         inwestycje w ludzi i umiejętności ( edukacja w erze cyfrowej; praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy; zapewnienie powszechnego  udziału w gospodarce opartej na wiedzy),

-         stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych ( gospodarka elektroniczna; administracja publiczna on-line; rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej,

-         wspomaganie rozwoju zaplecza naukowego ( rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej nauki; PIONIER – dostęp do zaawansowanej infrastruktury sieciowej).

v     Włączenie PTIN w działania informacyjno – edukacyjno – promocyjne dotyczące integracji europejskiej i Unii Europejskiej  w ramach  Programu Informowania Społeczeństwa (PIS).

v     Publikowanie na   stronie WWW PTIN „Biuletynu Społeczeństwa Informacyjnego”. Rozbudowa strony internetowej PTIN.

Organizowanie konferencji naukowych: kontynuacja cyklu – Krajowe Forum INT ; współorganizowanie konferencji i seminariów naukowych o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i środowiskowym. Propozycje:

Ø      Konferencje o charakterze międzynarodowym (współorganizowane przez PTIN)

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej ( seminarium międzynarodowe organizowane przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ przy współpracy PTIN, z pomocą MEN z udziałem przedstawicieli akademickich ośrodków kształcenia bibliotekoznawców i specjalistów informacji naukowej z krajów Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy; termin planowany: 2004.

  Konferencje o charakterze krajowym (główny organizator- PTIN)

VII Krajowe FORUM INT (17-19 wrzesień 2003)

 

Ø      Konferencje o charakterze krajowym (współorganizowane przez PTIN)

Bibliotekarstwo bankowe w Polsce. Tradycja, teraźniejszość, przyszłość (Katowice, 14 maja 2003;  pod patronatem PTIN i Centralnej Biblioteki NBP)

Dostęp do informacji europejskiej w województwie śląskim ( Zakład Bibliografii i Informacji naukowej UŚ, Koło Naukowe Bibliotekoznawców UŚ; Katowice, 24 kwietnia  2003, pod patronatem PTIN)

Stan i perspektywy rozwoju informacji prawnej  w przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej

v     Organizowanie seminariów szkoleniowych, wykładów, odczytów na temat szeroko pojmowanej informacji naukowej ( m.in. roli informacji w procesie integracji Polski z Unią Europejską; wymiany informacji i rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych w społeczeństwie informacyjnym; potrzeb informacyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw; informacji w kontekście zagadnień ochrony własności intelektualnej ).

Propozycje tematów wykładów/ odczytów:

Informacja w gospodarce opartej na wiedzy

Rola informacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Bibliotekarz i pracownik informacji w rozszerzającej się Unii Europejskiej

v     Kontynuowanie działalności wydawniczej PTIN w postaci serii zainicjowanej w 2000 roku: PRACE PTIN

 


Koniec strony