STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, zwane dalej PTIN jest samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadzie dobrowolności pracowników i użytkowników informacji naukowej ze wszystkich dziedzin nauki, działalności społecznej i praktyki gospodarczej.

§ 2

Terenem działania PTIN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

PTIN posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Działalność PTIN opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. PTIN może zrzeszać się z innymi organizacjami, towarzystwami i stowarzyszeniami działającymi w kraju.

3. PTIN może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zrzeszających stowarzyszenia o tym samym lub pokrewnym profilu i celach działania zgodnie z art. 5 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach.

§ 5

1. PTIN posiada odznakę organizacyjną.

2. PTIN może nadawać odznaki honorowe.

3. PTIN może nadawać godność członka honorowego.

4. PTIN używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, a wewnątrz: Zarząd w Warszawie.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania PTIN

§ 6

Do podstawowych zadań PTIN należy:

1. Inicjowanie i prowadzenie działań, mających na celu rozwój teorii informacji naukowej i doskonalenia praktyki.

2. Upowszechnianie w społeczeństwie przeświadczenia o roli i znaczeniu informacji naukowej w rozwoju społeczno-gospodarczym i postępie naukowo-technicznym oraz konieczności jej wykorzystania w działaniach twórczych i decyzyjnych.

3. Przedstawianie właściwym władzom, instytucjom i podmiotom gospodarczym opinii i wniosków w sprawach związanych:

– z doskonaleniem organizacji i funkcjonowania informacji naukowej i technicznej,

– ze stwarzaniem warunków, mechanizmów i motywacji posługiwania się informacją naukową,

– z wykorzystywaniem informacji w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, w działalności twórczych i innowacyjnych, w zarządzaniu, praktyce gospodarczo-produkcyjnej, działalności społecznej.

4. Prowadzenie działalności usługowej w zakresie prac badawczych i rozwojowych, ekspertyz, rzeczoznawstwa, doradztwa, opracowań naukowo-informacyjnych, szkolenia, wydawnictw itp.

5. Dbałość o etykę, godność i solidarność swoich członków.

6. Reprezentowanie i ochrona uprawnień zawodu pracownika informacji naukowej i technicznej oraz interesów twórczych członków PTIN.

§ 7

PTIN osiąga swoje cele przez:

1. zrzeszanie na podstawie dobrowolności pracowników i użytkowników informacji naukowej ze wszystkich dziedzin nauki, kultury i gospodarki,

2. aktywizowanie wszystkich środowisk, zajmujących się problematyką informacji naukowej we współdziałaniu mającym na celu jej rozwój, podnoszenie sprawności i efektywności organizacji, funkcjonowania placówek i systemów informacji naukowej,

3. działanie na rzecz właściwej pod względem fachowym obsady stanowisk w placówkach informacji naukowej, celem lepszego zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników informacji naukowej,

4. inspirowanie różnorodnych przedsięwzięć badawczych, wdrożeniowych, legislacyjnych, organizacyjnych i innych zmierzających zarówno do doskonalenia pracy placówek informacji naukowej jak i zwiększania efektywności wykorzystywania informacji naukowej w działaniach twórczych, innowacyjnych i decyzyjnych,

5. prowadzenie na różnych poziomach działalności szkoleniowej poprzez organizowanie lub współorganizowanie kursów kształcących i doskonalących, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, pokazów, wycieczek krajowych i zagranicznych,

6. organizowanie lub współorganizowanie kongresów, konferencji naukowych i specjalistycznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz uczestniczenie w nich,

7. prowadzenie i inspirowanie działalności wydawniczej,

8. współpracę z innym stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi i innymi w zakresie zagadnień związanych z informacją naukową.,

9. współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką informacji naukowej,

10. opiniowanie programów nauczania z dziedziny informacji naukowej w szkołach i uczelniach oraz na kursach doskonalących,

11. udzielanie pomocy i rady członkom PTIN w zakresie ich działalności naukowej, zawodowej i społecznej,

12. inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami dla pracowników informacji naukowej,

13. wnioskowanie i opiniowanie wykorzystywania stypendiów z funduszy zagranicznych dla członków PTIN,

14. powoływanie rzeczoznawców w ramach PTIN,

15. współdziałanie w nadawaniu stopni specjalizacji zawodowej w zakresie informacji naukowej i technicznej.

§ 8

W realizacji swych statutowych zadań PTIN współdziałania na zasadach partnerstwa z organami administracji państwowej, centralnej i terenowej z instytucjami i organizacjami gospodarczymi i społecznymi, z jednostkami gospodarczymi, placówkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi PTIN mogą być obywatele polscy stale mieszkający w Polsce:

a) zajmujący się zawodowo działalnością w zakresie informacji naukowej i technicznej,

b) korzystający z usług informacji naukowej i technicznej,

c) zainteresowani problematyką informacji.

§ 11

Osoba nie posiadające obywatelstwa polskiego może być członkiem wspierającym lub honorowym PTIN tylko za zgodą Zarządu.

§ 12

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.

2. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą przynajmniej 2 lata do PTIN i są członkami zwyczajnymi lub honorowymi.

3. W okresie pierwszych dwu lat istnienia Towarzystwa postanowienie p.2, w zakresie wymaganego 2-letniego stażu członków wprowadzających nie obowiązuje.

4. Członkami zwyczajnymi PTIN są uczestnicy Zjazdu Założycielskiego, którzy podpisali deklarację członkowską.

5. Dowodem przynależności do PTIN jest legitymacja członkowska.

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę w kraju lub zagranicą, które zadeklarowały poparcie finansowe dla Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w rozwoju PTIN lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie informacji naukowej.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 15

Każdy członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTIN,

b) noszenia odznaki PTIN,

c) uzyskania od PTIN porady w zagadnieniach, wynikających z pracy zawodowej, naukowej i społecznej,

d) uzyskania pomocy PTIN w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,

e) udziału w krajowych i zagranicznych zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych; kursach, wyjazdach szkoleniowo-technicznych, organizowanych lub współorganizowanych przez PTIN,

f) korzystania z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez PTIN zgodnie z odpowiednimi regulaminami,

g) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTIN w dziedzinie informacji naukowej,

h) udziału w pracach prowadzonych przez PTIN w ramach działalności usługowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich regulaminów uchwalonych przez Zarząd PTIN,

i) udziału w posiedzeniach instancji PTIN, podczas których rozpatrywane są sprawy dotyczące jego osoby.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTIN.

§ 17

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwalniani od płacenia składek członkowskich.

§ 18

Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 19

Wszyscy członkowie PTIN są zobowiązani do:

1. czynnego udziału w pracach PTIN, troski o jego dobro oraz stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTIN,

2. uczestniczenia w realizacji zadań statutowych,

3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd, z wyjątkiem członków honorowych.

§ 20

Członkostwo ustaje w razie:

– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu PTIN,

– skreślenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po dwukrotnym wezwaniu, na podstawie uchwały Zarządu,

– wykluczenie za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej w wyniku wniosku Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

– utraty praw obywatelskich.

§ 21

Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków PTIN:

1) dobrowolnie po zgłoszeniu do Zarządu na piśmie wystąpienia z PTIN,

2) z powodu nieopłacenia składek co najmniej przez 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

3) przy zmianie zakresu działania,

4) po zaprzestaniu działalności.

§ 22

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku utraty osobowości prawnej.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze PTIN

§ 23

1. Władzami PTIN są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna,

– Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz PTIN trwa 3 lata.

3. Członek PTIN może być wybrany tylko do jednej z władz Towarzystwa i sprawować tę funkcję przez co najwyżej dwie kolejne kadencje.

4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

A. Walne Zebranie Członków.

§ 24

Najwyższą władzą PTIN jest Walne Zebranie Członków.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i wspierający,

b) z głosem doradczym członkowie honorowi.

§ 26

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków są organizowane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¼ ogólnej liczby członków PTIN.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się najpóźniej w ciągu 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest prowadzone zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem Zebrania.

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane przez Zebranie Prezydium w składzie: przewodniczący, jego zastępca i 2 sekretarzy.

3. Uchwał Walnego Zebrania Członków są w pierwszym terminie prawomocne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków i zapadają większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

4. W przypadku braku quorum ustala się drugi termin, nie później niż 3 tygodnie od daty pierwszego terminu.

5. Zarząd pisemnie zawiadamia członków o terminach Walnego Zebrania Członków.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wytyczanie głównych kierunków działalności PTIN,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa oraz wniosków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) wybór Zarządu PTIN, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

4) nadawanie godności i orzekanie o utracie godności członków honorowych PTIN na wniosek Zarządu,

5) uchwalanie zmian statutu PTIN,

6) uchwalanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTIN.

 

B. Zarząd PTIN

§ 29

1. Zarząd składa się z 7-11 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, władzy tej przysługuje prawo kooptacji w ilości 5 członków.

§ 30

1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu.

2. Prezydium składa się z 3-5 członków, w tym Prezes Zarządu, Sekretarz, skarbnik i ewentualnie 2 wiceprezesów.

3. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu 14 dni od daty jego wyboru.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością PTIN oraz realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi i uchwałami przez Walne Zebranie Członków,

2) reprezentowanie PTIN na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,

3) decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji wymienionych w § 4 pp. 2 i 3 większością 2/3 jego członków,

4) zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań Członków i organizacja Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków zgodnie z § 26 Statutu,

5) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności PTIN,

6) uchwalanie budżetu PTIN i zatwierdzanie rocznych bilansów,

7) zarządzanie majątkiem i funduszami PTIN,

8) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, zatwierdzanie ich regulaminów i nadzorowanie działalności oraz określenie terenu ich działania,

9) decydowanie o nabywaniu, sprzedawaniu lub obciążaniu nieruchomości PTIN,

10) powoływanie stałych komisji, zespołów, sekcji oraz kół, które pracują w oparciu o regulaminy zatwierdzane przez Zarząd,

11) zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego i o utracie tej godności oraz nadawanie odznak honorowych PTIN,

12) uchwalanie zakresu działania Prezydium Zarządu, Sekretarza, komisji, zespołów, sekcji i kół PTIN,

13) określanie charakteru, zakresu i rodzaju działalności usługowej Towarzystwa oraz powoływanie w tym celu odpowiednich agend,

14) podejmowanie decyzji o członkostwie w zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działalności,

15) ustalanie wysokości składek członkowskich,

16) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

§ 32

1. Zebrania Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na 4 miesiące, a zebrania Prezydium Zarządu raz na 2 miesiące.

2. Zebrania zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego jednego z wiceprezesów Zarządu.

3. Ważność uchwał Zarządu i jego Prezydium wymaga niezbędnej obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub w razie jego nieobecności jednego z wiceprezesów.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący zespołów, sekcji i kół, działających w PTIN.

§ 33

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego wiceprezesów.

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 34

1. Prezydium Zarządu, będące organem wykonawczym Zarządu, kieruje działalnością PTIN w okresach między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd i uchwałami Zarządu.

2. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.

4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

5. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 35

Zarząd na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu i upoważnieni przez niego członkowie Prezydium.

 

C. Komisja Rewizyjna PTIN

§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.

2. Komisja rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.

3. W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzy tej przysługuje prawo kooptacji w ilości 2 członków.

§ 37

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa i oceny tej działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem i postanowieniami Walnego Zebrania PTIN,

2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności PTIN,

3) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności, oceny sprawozdania Zarządu oraz wniosków w sprawie ustalania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna może zażądać od Prezydium Zarządu zwołania zebrania Zarządu z podanym przez Komisję porządkiem obrad.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 posiedzenie Zarządu powinno się odbyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich organów PTIN.

§ 39

Szczegółowy zakres działania, tryb postępowania Komisji Rewizyjnej oraz zadania poszczególnych jej członków określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

D. Sąd Koleżeński PTIN

§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

3. W przypadku ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzy tej przysługuje prawo kooptacji w ilości 2 członków.

§ 41

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie w składzie 3-osobowym spraw członków i władz PTIN, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PTIN, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w PTIN,

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§ 42

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres 2 lat,

d) wnioskowanie o wykluczenie z Towarzystwa.

2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zebranie Członków.

3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków PTIN.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze PTIN

§ 43

1. Majątek i fundusze PTIN stanowią:

1) wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z własnej działalności Towarzystwa,

3) dotacje, subwencje, fundacje, darowizny,

4) dochody z ruchomości i nieruchomości, stanowiących własność PTIN lub będących w jego użytkowaniu.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 44

Gospodarkę funduszami i majątkiem prowadzi Prezydium Zarządu PTIN na podstawie preliminarza kosztów, zatwierdzonych przez Zarząd PTIN.

§ 45

Ważność pism i dokumentów w sprawach majątkowych PTIN wymaga podpisów Prezesa Zarządu oraz sekretarza lub dwóch członków Prezydium, upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu PTIN.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 46

1. O proponowanych zmianach w Statucie członkowie powinni być powiadomienie na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

2. Zmiana Statutu PTIN wymaga uchwały walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych przy udziale w zebraniu co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby członków.

3. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad podanym do wiadomości uczestników przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 47

Rozwiązanie PTIN może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych, przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

§ 48

W przypadku rozwiązania PTIN majątek PTIN, po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków.


Koniec strony