REFERATY i PUBLIKACJA

Referaty po recenzji i akceptacji przez Komitet Programowy IX Forum INT zostaną wydane w postaci książki w ramach serii PRACE PTIN.

Teksty referatów (8-12 stron, 2 egz. wydruku + wersja elektroniczna) w celu ujednolicenia ich formy i przygotowania do publikacji prosimy przygotować według następujących wskazówek (w formacie *.rtf lub *.doc):

            Ustawienia strony

Marginesy - górny i dolny: 2,5 cm ; lewy: 3,5 cm,  prawy: 2 cm

            Tytuł główny

Czcionka - Times New Roman CE, 12 pt pogrubiona

Wyśrodkowany

            Tekst referatu

Czcionka - Times New Roman CE, 12 pt; interlinia - 1,5 wiersza; wyrównanie obustronne (justowanie); śródtytuły;

            Materiały ilustracyjne

Tablice, wykresy itp. powinny być umieszczone na osobnych stronach z zaznaczeniem ich miejsca w tekście; umieszczenie informacji - opracowanie własne lub dokładny opis źródła, z którego zostały zaczerpnięte;

Źródła

W tekście głównym artykułu materiały źródłowe należy podawać w nawiasie kwadratowym, np. [2]. Opis bibliograficzny cytowanej literatury (po tekście głównym) według wzoru, w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów.

[1] Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa 2002.

[2] Laszuk A.: Udostępnianie i wymiana informacji archiwalnej. W: Usługi, aplikacje, treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004  s. 121-128.

[3]Baruk J.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw."Zagadnienia Naukoznawstwa" 1998 z. 2 s. 251-264.

Streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. ½ strony )

Czcionka - Times New Roman, 12 pt; interlinia - 1,5 wiersza; wyrównanie obustronne (wyjustowanie)

            Autor/Autorzy

Czcionka - Times New Roman, 11 pt

 


Koniec strony